WAGRev
Menu
Menu


News
Mission StatementMission Statement
Submission GuidelinesSubmission Guidelines
Contact Us
Contact Us
WAGNet Homepage
Wagnet Homepage

Reviews
Reviews

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Women and Gender in Chinese Studies Review
2006

Krüger, Carola. "Shehui xingbie de duo jiaodu toushi (Various Perspectives on Gender) by Lin Juren, ed."
PDF    HTML

Krüger,Carola. "Meijie yu xingbie (Media and Gender) by Bu Wei."
PDF HTML

Krüger,Carola. "E shidai de nüxing: Zhongwai bijiao yanjiu (Women in the Electronic Era: A Chinese-Foreign Comparative Study) by Huang Yufu and Liu Ni."
PDF HTML

Krüger,Carola. "Zhongguo nüxing de ganqing yu xing (Emotions and Sexuality of Chinese Women) by Li Yinhe."
PDF HTML

Krüger,Carola. "Ershi shiji Zhongguo nüxing fazhan shilun (A Discussion of the Historical Development of Women in China during the Twentieth Century) by Lin Jiling."
PDF HTML

Krüger,Carola. "Zhongguo nongcun funü qinggan zishu (Rural Chinese Women Reporting on their Emotions) by Xie Lihua, ed."
PDF HTML

Krüger,Carola. "Zhongguo nüxing zai duihua (Chinese Women in Dialogue) by Wang Hongqi, ed."
PDF HTML